പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സെക്സ് ടോയ്

പുരുഷൻമാർക്കായുള്ള ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ സെക്സ് ടോയ്. ഇത് സ്ത്രീകളുടെ യഥാർത്ഥ ലൈഗികാവയവംപോലെ അനുഭവം നൽകാൻ കഴിയും. ഇത് യഥാർത്ഥ യോനിയുമായി വളരെ സാമ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

ഗ്രേഡ് 1 മെഡിക്കൽ സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചർമത്തെക്കാൾ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ലിംഗത്തിനു യാതൊരുവിധ ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല 

ഇ സെക്സ് ടോയ് വളരെ ജനപ്രിയമാണ്, കാരണം മറ്റൊരു സെക്സ് ടോയിക്കും ഇതുപോലെ ലൈംഗിക ആനന്ദം നിങ്ങൾക്കു നല്കാൻ കഴിയില്ല, ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് അനുഭവം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, വൃത്തിയാക്കാനും പെട്ടന്ന് കഴിയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതക്കു കോട്ടം വരുന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് പെട്ടന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല , 5000 അധികം തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു.